Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik Projesi V Kapsamında Sinop İlinde Yapılmış Olan Saha Çalışması

Haber Tarihi :   07.11.2019

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü SBP 4001 Şehircilik Projesi V kapsamında Sinop İline teknik gezi düzenlenmiştir. Atölye dersinin içeriği olan bölge planı,  nazım ve uygulama imar planları kapsamında ihtiyaç duyulan istatistiki ve coğrafi verilerin temini amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve sınırlı sorumlu kooperatifler ile görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerle birlikte kenti fiziki, sosyal, demografik ve ekonomik olarak tanımlayacak veriler temin edilmiştir. Atölye çalışmasının girdisi olacak bu veriler ışığında kenti bilimsel teknik ile anlamanın yanı sıra işitsel,  görsel ve diğer duyular ile anlamanın ve şehrin düşünce yapısı ile mimari mekanın ilişkisini kurmanın teknikleri üzerine çalışılmıştır.  Sınır ve eşiklerin coğrafi ve mimari nitelikli alanların algılanması konusunda farkındalığın gelişmesi için çalışmalar yapılmıştır. Sürdürülebilirlik ilkesi ile kentin ilişki ağlarının (tarih-kent,  sanayi-kent,  üniversite-kent,) çözümlenmesi hedeflenmiş sorunların ve olanakların tespiti ve çözümüne odaklanmak için gerekli atölye çalışmalarına girdi sağlaması için yapısal ve duyusal analizler yapılmıştır. 

Yukarı